تنش گرمایی در گاوهای شیری

134/99 1399/06/04 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

زمینه :

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی ترویجی

نام نشریه :

چکیده :

تنش گرمایی به خاطر اثرات منفی بر عملکرد نشخوارکنندگان به عنوان مشکل جدی تلقی می شود. با توسعه صنعت پرورش گاوشیری و ارتقا سطح مدیریت در دامداری ها و همچنین تداوم اصلاح نژاد و اصول بهنژادی گاوهای شیری، تولید گاوهای شیری افزایش یافته است، لذا امروزه ما با مدیریتی تحت عنوان مدیریت گاوهای شیری پرتولید در شرایط استرس گرمایی که یکی از مهمترین چالش های امروز در صنعت پرورش گاوشیری می باشد، روبرو هستیم. لذا با استفاده لز راهکارهای تغذیه ای و مدیریتی می توان تا حد زیادی ضررهای اقتصادی ناشی از تنش گرمایی را در صنعت پرورش گاو شیری کاهش داد.

متن کامل مقاله :

همرسانی

دیدگاه ها