بهبود بهره¬وری مصرف آب و برخی صفات زراعی در برنج رقم طارم هاشمی (Oryza sativa L.) با کاربرد کودهای پتاسیمی و کم¬آبیاری در منطقه آمل

190/99 1399/09/15 مقالات علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

هجدمین همایش ملی برنج کشور

چکیده ترویجی :

به¬منظور بررسی اثر کم¬آبیاری و کارایی انواع کودهای پتاسیمی بر بهبود میزان برخی صفات مرفو¬فیزیولوژیک و بهره¬وری مصرف آب (WUE) در برنج (رقم طارم هاشمی)، پژوهشی مزرعه¬ای در سال 1395 در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل) به صورت اسپلیت¬پلات در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. روش¬های مختلف آبیاری در دو سطح (غرقاب دائم و غرقاب نمودن پس از کاهش ارتفاع آب به پایین¬تر از 10 سانتیمتر(روش تناوب خشکی و رطوبت) و کاربرد کودهای پتاسیمی، شامل سولفات پتاسیم، کلرورپتاسیم و کود زیستی، در نه سطح شامل شاهد، 100% کود سولفات پتاسیم به¬صورت پایه، 50% به¬صورت پایه و 50% به¬صورت سرک از کود سولفات پتاسیم، 100% کود کلرورپتاسیم به¬صورت پایه، 50% به¬صورت پایه و 50% به¬صورت سرک از کود کلرورپتاسیم، کود زیستی، 50% کود سولفات پتاسیم به¬صورت پایه به¬همراه کود زیستی، 50% کود کلرورپتاسیم به¬صورت پایه به¬همراه کود زیستی، 50% کود سولفات پتاسیم به¬صورت پایه و 50% کود کلرورپتاسیم به¬صورت سرک بودند. بر اساس یافته¬ها، بیشترین میزان بهره¬وری مصرف آب از ترکیب مصرف نیمی از کود سولفات پتاسیم به¬صورت پایه و نیمی از کود کلرور پتاسیم در مرحله سرک به¬دست آمد که 89/22 درصد بیشتر از تیمار شاهد در روش غرقاب دائم بود. همچنین تیمار روش آبیاری اثر معنی¬داری بر میزان طول خوشه، درصد دانه پر و پوک در خوشه، تعداد دانه در خوشه، عملکرد بیولوژیک و تعداد پنجه در بوته و ارتفاع نهایی بوته داشت به¬طوری که بیشترین درصد دانه پر و طول خوشه در تیمار نیمی از کود سولفات پتاسیم به¬صورت پایه و نیمی از کود کلرورپتاسیم به¬صورت سرک بترتیب به¬میزان 97/86 درصد و 37/29 سانتی¬متر بود. اگرچه وزن هزاردانه تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده معنی¬دار نشد اما میزان این صفت در روش آبیاری غرقابی و در تیمارهای کودی پتاسیمی بالاتر بود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها