واکنش عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج به تغییر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول اصلی

214/99 1399/10/06 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 0

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

شانزدهمین همایش ملی برنج کشور

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش از نظر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایش مزرعهای در سال 1393 به اجراء درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل تاریخ نشاء در پنج سطح ( 20 و 30 فروردین و 10 و 20 و 30 اردیبهشت 1393 ) و ارتفاع برش در سه سطح (کف بر، 20 و 40 سانتیمتر) با سه تکرار بودند. نتایج حاصل از این 3238 کیلوگرم در / 3875 و ارتفاع برش چهل سانتیمتر با میانگین 1 / آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت ده اردیبهشت با میانگین 1 1173 و ارتفاع برش بیست سانتیمتر با میانگین 2641 / هکتار بیشترین و تأخیر در تاریخ کاشت (سی اردیبهشت) با میانگین 4 کیلوگرم در هکتارکمترین مقدار عملکرد شلتوک را به خود اختصاص دادند. در مجموع تاریخ کاشت ده اردیبهشت با ارتفاع برش حدود 40 سانتیمتر را میتوان برای ارقام کشت شده در منطقه مورد بررسی پیشنهاد نمود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها