مقایسه مدیریتهای مختلف آبیاری از نظر بهره وری مصرف آب در برنج

215/99 1399/10/06 مقالات علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور مقایسه و بررسی امکان کاربرد روشهای مختلف آبیاری در مقایسه با روش سنتی و ارزیابی مدیریتهای مختلف آبیاری پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور آبیاری در چهار سطح و رقم در دو سطح در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال 1390 به اجرا درآمد. ترکیب آب کم- ،(SDC) کشت نیمه خشک ،(AWD) تیمارها شامل مدیریتهای مختلف آبیاری شامل تناوب خشکی و رطوبت و دو رقم بومی (طارم محلی) و اصلاحشده ( فجر) بودند. (TI) روش سنتی یا غرقابی ،(SWD) عمق با تناوب خشکی و رطوبت به منظور جلوگیری از نشت جانبی مرز، کرتها با پوشش نایلونی به عمق 50 سانتیمتر کاملأ پوشیده شدند. آب مصرفی در هر تیمار بر اساس مرحله رشد گیاه، با کنتور اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد استفاده و همچنین مدیریتهای مختلف آبیاری از نظر مصرف آب تفاوت کاملاٌ معنی داری داشتند. با این وجود برهم کنش بین 54/ 4042 متر مکعب در هکتار ( 5 / با مصرف آب 5 SDC مدیریتهای مختلف آبیاری و ارقام، معنی دار نبود. تیمار مدیریت 1/68 کیلوگرم بر متر مکعب و بهره وری آب آبیاری+بارش (WPi) درصد صرفهجویی در مصرف آب)، بهره وری آب آبیاری 1/38 کیلوگرم بر متر مکعب، در مقایسه با دیگر مدیریتهای آبیاری (به ویژه آبیاری سنتی)، از نظر مصرف، کمترین (WPi+w) مقدار و از دیدگاه بهره وری آب، بیشترین مقدار را داشته است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، نیازی به ارتفاع و AWD ،SDC) زیاد آب در سطح اراضی شالیزاری در شرایط مشابه این آزمایش نبوده و میتوان یکی از روشهای کم آبیاری را به ترتیب اولویت در آبیاری برنج بکار گرفت. (SWD

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها