واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (بومی و اصلاح شده) به مدیریتهای مختلف برنج

217/99 1399/10/06 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

چکیده ترویجی :

به منظور ارزیابی مدیریت¬های مختلف آبیاری در برنج از نظر جنبه¬های مختلف زراعی، عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در سه تکرار با دو فاکتور آبیاری و فاکتور رقم در مزرعه تحقیقاتی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (مازندران- آمل) در سال 1390 به اجرا در آمد. تیمارها شامل مدیریت¬های مختلف آبیاری: تناوب خشکی و رطوبت (AWD)، کشت نیمه خشک (SDC)، ترکیب آب کم¬عمق با تناوب خشکی و رطوبت (SWD)، روش سنتی یا غرقابی (TI) و ارقام بومی(طارم محلی) و اصلاح شده (فجر) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد استفاده از نظر طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، درصد دانه پر و پوک، و عملکرد شلتوک تفاوت کاملاً معنی¬دار و از نظر شاخص برداشت تفاوت معنی¬داری داشتند. بین مدیریت¬های مختلف آبیاری از نظر درصد دانه پر و پوک تفاوت کاملاً معنی¬دار و از نظر عملکرد شلتوک، تفاوت معنی¬داری مشاهده شد. اما در اثر متقابل آن¬ها با ارقام تفاوت معنی¬داری مشاهده نگردید. همچنین در جدول مقایسه میانگین¬ اثر ساده برای صفات مورد مطالعه، تیمار TI(با میانگین 7694 کیلوگرم) بیشترین مقدار عملکرد دانه را داشته و مدیریت¬های AWD (با میانگین 7056 کیلوگرم) و SDC (با میانگین 8/6856 کیلوگرم) و SWD( با میانگین 7/6358 کیلوگرم) به¬ترتیب در مرتبه¬های بعدی قرار گرفتند. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، با توجه به کاهش محسوس عملکرد دانه، افزایش بهره¬وری آبیاری و بهره¬وری آبیاری+ بارش، می¬توان یکی از روش¬های کم¬آبیاری (AWD، SDC و SWD) را به¬ترتیب اولویت در آبیاری برنج بکار گرفت.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها