اثر محلول پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگ یهای زراعی و خسارت بیماری برنج رقم طارم هاشمی (Chilo suppressalis Walker) بلاست و کرم ساقهخوار نواری

218/99 1399/10/06 مقالات علمی 72 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)

چکیده ترویجی :

چکیده بهمنظور بررسی اثر تیمار محلولپاشی عناصر سیلیس ( 5 در هزار)، پتاسیم ( 2 در هزار) و روی ( 2 در هزار) بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد خسارت بیماری بلاست گردن خوشه و درصد آلودگی کرم ساقهخوار نواری در رقم طارم هاشمی، آزمایشی به صورت پژوهش در مزرعه در سال 1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار محلول پاشی بر تمامی صفات به جز طول خوشه، وزن هزار دانه و تعداد پنجه معنی دار بود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین، بیش ترین میزان عملکرد دانه ( 4518 کیلوگرم در هکتار)، تعداد دانه در 10 ) و کم ترین درصد خسارت بلاست / 94 درصد) و کم ترین تعداد دانه پوک در خوشه ( 6 / 174 )، درصد باروری خوشه ( 3 / 185 )، تعداد دانه پر ( 6 / خوشه ( 2 1 درصد به ترتیب درصد آلودگی و سفید شدن خوشه) در تیمار محلولپاشی سیلیس بهدست آمد . هم چنین، / 0 و 2 / 3 درصد) و کرم ساقهخوار برنج ( 3 ) و سفید شدن (r= -0/ درصد آلودگی کرم ساقه خوار (** 72 ،(r= -0/ همبستگی منفی و معنیداری بین تعداد دانه پر و درصد آلودگی بلاست (** 71 در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. با توجه به نتایج بهدست آمده محلول پاشی عناصر روی، سیلیس و پتاسیم توانست عملکرد (r= -0/ خوشه ( 89 دانه (افزایش حدود 2 تا 14 درصدی) را همراه با کاهش خسارت کرم ساقه خوار (حدود 9 تا 87 درصد) و بلاست گردن خوشه (حدود 27 تا 87 درصد ) بهبود بخشد. از بین عناصر محلول پاشی شده نیز سیلیس بیش ترین اثر مثبت را بر صفات مورد مطالعه داشت.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها