تأثیر روشهای آبیاری و محلولپاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

219/99 1399/10/06 مقالات علمی 73 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

نشریه تولید گیاهان زراعی

چکیده ترویجی :

چکیده 1 سابق و هدف: اعمال مدیریت صحیح آب در کشاورزی و کشت برنج تا حدود زیادی میتواند محدودیتها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب را تعدیل کند. آبیاری نقش زیادی در عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد برنج داشته و هر گونه تنش آبی، منجر به کاهش درصد پر شدن دانه و در نهایت کاهش عملکرد دانه خواهد شد. با توجه به خشکسالیهای اخیر، کمبود منابع آب در سطح کشور، ناکافی بودن آب در مراحل مختلف رشد برنج و در نهایت کاهش عملکرد برنج، ضروری است تا با برنامهریزی مناسب، اعمال مدیریت صحیح آبیاری از منابع موجود و محلولپاشی عناصر غذایی، حداکثر استفاده را نموده تا بتوان عملکرد مطلوب را حفظ نمود. این آزمایش به منظور ارزیابی روشهای مختلف آبیاری و محلولپاشی عناصر غذایی در عملکرد شلتوک و در مؤسسه تحقیقات برنج (مازندران- آمل) در سال 1396 اجرا شد. (Oryza sativa L.) اجزای عملکرد برنج مواد و روشها: این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار روی رقم کشوری برنج اجرا شد. تیمارها شامل روشهای مختلف آبیاری در سه سطح (غرقابی، تر و خشک کردن و اشباع) به عنوان عامل اصلی و محلولپاشی با عناصر غذایی هر یک به نسبت پنج در هزار در شش سطح (آب معمولی، نیتروژن، نیتروژن + پتاسیم، نیتروژن + پتاسیم + روی، نیتروژن + پتاسیم + روی + بور و نیتروژن + پتاسیم + روی + بور + مولیبدن) به عنوان عامل فرعی بودند. یافتهها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل آبیاری روی عملکرد شلتوک و عملکرد بیولوِژیک معنیدار بود. عامل محلولپاشی روی هیچ یک از صفات معنیدار نگردید. همچنین اثر متقابل آبیاری و کود بر عملکرد شلتوک در سطح پنج درصد و بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنیدار شد. و در دیگر صفات معنیدار نگردید. اثر متقابل دو تیمار آبیاری و کود نشان داد که بیشترین عملکرد شلتوک با میانگین 7284 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن با میانگین 4690 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به آبیاری غرقابی در شرایط محلولپاشی نیتروژن+ پتاسیم و تیمار آبیاری تر و خشک کردن در شرایط محلول- پاشی با آب معمولی بود. nsedaghat1347@gmail.com : *نویسنده مسئول 1397 ،( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد یازدهم ( 4 28 1 درصد افزایش و در آبیاری تر / نتیجهگیری: به طورکلی، یافتههای این آزمایش نشان داد که عملکرد شلتوک در آبیاری اشباع 15 11 درصد کاهش نسبت به آبیاری غرقابی یا سنتی داشته است. همچنین در مصرف آب در آبیاری تر و / و خشک کردن، 85 9 درصد صرفهجویی شد. بیشترین عملکرد شلتوک هم در / 26 و 9 / خشک کردن و اشباع نسبت به آبیاری غرقابی به ترتیب 4 محلولپاشی کود ترکیبی نتیروژن + پتاسیم در آبیاری اشباع بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق، میتوان یکی از روشهای آبیاری تر و خشک کردن و اشباع را به ترتیب اولویت در روش آبیاری برنج در شرایط مشابه با این پژوهش به کار گرفت و از مزایای آن بهره جست.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها