واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج به تغییر فاصله و جهت کاشت در کشت مکانیزه

213/99 1399/10/06 مقالات علمی 53 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

شانزدهمین همایش ملی برنج کشور

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور تعیین بهترین فاصله و جهت کشت با ماشین نشاکار از نظر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایش مزرعهای در سال 1393 به اجراء درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور جهت کاشت (شمالی-جنوبی و شرقی- 22 و سنتی) با سه تکرار روی رقم طارم محلی انجام گرفت. نتایج حاصل از × 19 و 30 × 16 و 30 × 14 و 30 × غربی) و فاصله کاشت ( 30 30 با میانگین × 4649 کیلوگرم در هکتار بیشترین و فواصل کشت 16 / 30 با میانگین 7 × این آزمایش نشان داد که فاصله کشت 22 3044/3 کیلوگرم در هکتارکمترین مقدار عملکرد شلتوک را به خود اختصاص دادند. با این وجود جهتهای کاشت و اثر متقابل آنها با فاصله کاشت تأثیر معنیداری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (به جز وزن هزاردانه) نداشته است. در مجموع کشت مکانیزه برنج به 30× منظور کاهش هزینهها، صرفهجویی در وقت، افزایش عملکرد در واحد سطح و بالا بردن رفاه نسبی کشاورزان با فاصله کشت 22 قابل توصیه میباشد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها