تحلیل اقتصادی مدیریت¬های مختلف آبیاری در برنج

227/99 1399/10/07 مقالات علمی 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش ملی صنعت و دانشگاه

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی اثرات مدیریت¬های مختلف آبیاری و بهبود بهره¬وری آب مصرفی و حصول عملکرد مناسب در کشت نشایی برنج تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور آبیاری در چهار سطح و رقم در دو سطح در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال 1390 به اجرا درآمد. تیمارها شامل مدیریت¬های مختلف آبیاری شامل تناوب خشکی و رطوبت (AWD)، کشت نیمه خشک (SDC)، ترکیب آب کم¬عمق با تناوب خشکی و رطوبت (SWD)، روش سنتی یا غرقابی (TI) و دو رقم بومی (طارم محلی) و اصلاح¬شده ( فجر) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده¬ها نشان داد که ارقام مورد استفاده و همچنین مدیریت¬های مختلف آبیاری از نظر مصرف آب و عملکرد شلتوک تفاوت کاملاٌ معنی¬داری داشتند. با این وجود برهمکنش بین مدیریت¬های مختلف آبیاری و ارقام، معنی¬دار نبود. بر اساس نتایج، تیمار مدیریت SDC با مصرف آب 5/4042 متر مکعب در هکتار ( حدود 55 درصد صرفه¬جویی در مصرف آب)، بهره¬وری آب آبیاری (WPi) 68/1 کیلوگرم بر متر مکعب و بهره¬وری آب آبیاری+بارش (WPi+w) 38/1 کیلوگرم بر متر مکعب، نسبت درآمد ناخالص به هزینه تولید (55/2)، در مقایسه با دیگر مدیریت¬های آبیاری (به ویژه آبیاری سنتی) بیشترین کارایی مقدار را داشته است. و مدیریت آبیاری AWD با داشتن میزان نسبت درآمد ناخالص به هزینه کل (53/2) می¬باشد و با حدود 40 درصد کاهش مصرف آب نسبت به تیمار TI و 3/3 درصد کاهش سود خالص در واحد سطح (از 58021162 به 56684960 ریال در هکتار) در رتبه دوم قرار می¬گیرد. لذا به استناد تحلیل زراعی و اقتصادی مدیریت¬های مختلف آبیاری AWD, SDC به عنوان تیمارهای برتر معرفی می¬گردند. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، نیازی به ارتفاع آب در سطح مزرعه نبوده و بر اساس تحلیل زراعی و اقتصادی می¬توان یکی از روش¬های کم¬آبیاری (SDC، AWD) را به ترتیب اولویت در آبیاری برنج در شرایط مشابه این پژوهش بکار برد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها