ارزیابی شاخصهای رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج در مدیریتهای مختلف آبیاری

228/99 1399/10/07 مقالات علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

اکوفیزیولوژی گیاهی ارسنجان

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور تعیین اثر مدیریتهای مختلف آبیاری بر شاخصهای رشد برنج، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل آبیاری در چهار سطح و رقم در دو سطح در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات ترکیب آب ،(SDC) کشت نیمه خشک ،(AWD) برنج کشور (آمل) در سال 1390 به اجرا درآمد. تیمارها شامل تناوب خشکی و رطوبت و دو رقم بومی طارم محلی و اصلاح شده فجر بودند. با اندازهگیری وزن (TI) و روش سنتی (SWD) کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت خشک و سطح برگ در طی هفت نوبت نمونهبرداری در طول رشد برنج، روند تغییرات شاخصهای رشد به روش تابعی نسبت به روز پس با AWD با میانگین 7694 کیلوگرم بیشترین مقدار عملکرد شلتوک را داشته و مدیریتهای TI از نشاکاری رسم شد. نتایج نشان داد تیمار 6358 کیلوگرم به ترتیب کمترین مقدار عملکرد شلتوک / با میانگین 7 SWD 6856 کیلوگرم و / با میانگین 8 SDC میانگین 7056 کیلوگرم و 4 در تناوب خشکی و رطوبت و کمترین آن / در هکتار را به خود اختصاص دادند. بیشترین شاخص سطح برگ در رقم طارم محلی به مقدار 6 5) در / 2 در ترکیب آب کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت بدست آمد. ولی در رقم فجر بیشترین مقدار شاخص سطح برگ ( 6 / به مقدار 99 4) مربوط به تناوب خشکی و رطوبت بودند. بنابراین با توجه به حداکثر شاخص سطح برگ، سرعت / آبیاری سنتی و کمترین مقدار آن ( 1 را بکار گرفت. SDC و AWD جذب خالص در طارم محلی و فجر میتوان مدیریتهای آبیاری

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها