ارزیابی برخی از صفات مرفوفیزیولوژیکی و شاخصهای رشد برنج در روشهای آبیاری

221/99 1399/10/06 مقالات علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی اهواز

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی تجزیه و تحلیل شاخصهای رشد و صفات مرفوفیزیولوژیک برنج، آزمایشی در قالب طرح آماری به روش کرت- های یک بار خرد شده با سه سطح آبیاری و شش سطح محلولپاشی با سه تکرار در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج )مازندران، آمل( در سال 1396 به اجرا در آمد. با اندازهگیری وزن خشک کل و سطح برگ در شش نوبت در طول رشد برنج، روند تغییرات شاخصهای رشد به روش تابعی نسبت به روز پس از نشاکاری رسم شد. نتایج نشان داد که عامل آبیاری از نظر عملکرد شلتوک، عملکرد بیولوِژیک و ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و از نظر تعداد پنجه بارور در سطح پنج درصد معنیدار شد. عامل کود در هیچ یک از صفات مورد بررسی معنیدار نگردید. برهمکنش آبیاری و کود از نظر عملکرد شلتوک در سطح احتمال پنج درصد و از نظر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید. بیشترین عملکرد شلتوک با میانگین 7284 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن با میانگین 4690 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به آبیاری غرقابی در شرایط محلولپاشی نیتروژن+ پتاسیم و آبیاری تناوب خشکی و رطوبت در شرایط محلولپاشی با آب معمولی بوده است. بیشترین شاخص سطح برگ در آبیاری اشباع به مقدار 4( در رقم کشوری به دست آمد. بنابراین با توجه / 5/27 ( و کمترین آن مربوط به تیمار آبیاری تناوب خشکی و رطوبت به مقدار ) 17 ( به دستیابی حداکثر شاخص سطح برگ، تجمع کل ماده خشک و سرعت رشد محصول در آبیاری اشباع میتوان آن را در بین روش- های آبیاری برنج به عنوان گزینه برتر تحت شرایط مشابه با مطالعه حاضر پیشنهاد نمود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها