اثر روشهای آبیاری بر بهره وری آب در برنج

222/99 1399/10/07 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

نشریه پژوهش آب در کشاورزی

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور مقایسه و بررسی امکان کاربرد روشهای مختلف آبیاری در مقایسه با روش سنتی و ارزیابی روشهای مختلف آبیاری پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور آبیاری در چهار سطح و رقم در دو سطح در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال 1390 به اجرا درآمد. تیمارها شامل روشهای مختلف آبیاری شامل روش سنتی یا غرقابی ،(SWD) ترکیب آب کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت ،(SDC) کشت نیمه خشک ،(AWD) تناوب خشکی و رطوبت و دو رقم بومی (طارم محلی) و اصلاح شده ( فجر) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ارقام مورد استفاده و (TI) همچنین روشهای مختلف آبیاری از نظر مصرف آب تفاوت کاملاٌ معنی داری داشتند. با این وجود برهم کنش بین روشهای مختلف آبیاری و 4042 متر مکعب در هکتار (حدود 55 درصد صرفه جویی در / با مصرف آب 5 SDC ارقام، معنی دار نبود. بر اساس نتایج، تیمار مدیریت 1/38 کیلوگرم بر متر (WPi+w) 1/68 کیلوگرم بر متر مکعب و بهره وری آب آبیاری+ بارش (WPi) مصرف آب)، بهره وری آب آبیاری در مقایسه با دیگر روشهای آبیاری (به ویژه آبیاری سنتی) بیشترین کارآیی را داشته است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، کاهش ارتفاع آب در سطح مزرعه در روشهای مختلف آبیاری موجب کاهش قابل ملاحظه عملکرد شلتوک نگردید، بنابراین میتوان یکی از روشهای کم آبیاری(SWD و AWD ،SDC) را به ترتیب اولویت در آبیاری برنج در شرایط مشابه این پژوهش به کار گرفت.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها