تأثیر مدیریتهای مختلف آبیاری بر برخی پارامترهای رشدی علفهای هرز و اویارسلام در برنج

223/99 1399/10/07 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران

چکیده ترویجی :

چکیده ترکیب آب ،)SDC( کشت نیمهخشک ،)AWD( به منظور ارزیابی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری تناوب خشکی و رطوبت بر پارامترهای رشدی علفهای هرز سوروف و اویارسلام در )TI( و روش سنتی )SWD( کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت دو رقم برنج فجر و طارم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال 0101 در معاونت موسسه برنج )آمل( اجرا شد. صفات مورد بررسی تعداد علف هرز در مترمربع، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه بود.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل مدیریت آبیاری و رقم بر تمامی صفات )به جز وزن خشک اندام هوایی و نسبت وزن اندام هوایی به ریشه در علف هرز اویار سلام( معنیدار بود. بر اساس نتایج آزمایش برای علف هرز سوروف و آبیاری کم عمق با تناوب خشکی )AWD( حاضر، روش مدیریت آبیاری تناوب خشکی و رطوبت برای علف هرز اویارسلام، با کاهش پارامترهای رشدی به کنترل بهتر علف هرز منجر شد. )SWD( و رط

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها