نقش کشاورزی پایدار در توسعه پایدار مناطق محروم و تامین امنیت غذایی

257/99 1399/10/24 مقالات علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

بدون ارائه

نام نشریه :

چکیده ترویجی :

امروزه نقش اجرای سیستم های کشاورزی پایدار در توسعه منا طق محروم با توجه به کمبود امکانات و نهادههای تولید در این مناطق، خرد بودن اراضی ، مناسب نبودن شرایط اقتصادی و آموزشی جهت فعالیت های کشاورزی، بعنوان اصلی ترین فعالیت اقتصادی آن، لزوم اجرای مدیریت در چارچوب مقتضیات منطقه و نوع فرهنگ بومی جاری و تعامل با بخش های مختلف اجرایی و علمی در جهت اجرای شیوه های نوین تولید جهت جلوگیری از به زوال رفتن امکانات موجود و جلوگیری از روند مهاجرت نیروهای جوان و سرازیر شدن آنها به شهرها و تشدید مشکل بیکاری و بروز ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همینطور پایداری در فرایند تولید غذا را بیش از پیش نمایان می سازد. استفاده غیر اصولی و بیش از حد از زمین در طول سالیان و بکارگیری بیش از حد انواع سموم و کودهای شیمیایی جهت کسب عملکرد بالاتر اگرچه در کوتاه مدت شاید امکان پذیر و درآمد آن قابل قبول باشد ولی در طول زمان فرایند تولید را با چالش های اساسی روبه رو خواهد کرد.که از آن دست می توان به تغییر ساختمان خاک ، آلودگی منابع آبی و خاکی، کاهش تنوع زیستی و ظهور آفات ثانویه، بیماریها و علفهای هرز و طغیان آنها ، فرسایش خاک و از طرف دیگر کاهش تولید و ضریب امنیت غذایی، افزایش نرخ تورم و بیکاری و گسترش فقر در جامعه اشاره کرد. لذا باتوجه به کاهش درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی سنتی یا حتی سیستم های تک کشتی با تناوب های کوتاه مدت و کم شدن بهره وری عوامل تولید، این شیوه کشاورزی در آینده و اقتصادی بودن آن با سوال رو به رو خواهد شد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها