نگرش زیست محیطی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران، مورد مطالعه دهستان اسفیورد- شورآب شهرستان ساری

265/99 1399/11/15 مقالات علمی 57 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

فصلنامه انسان و محیط زیست

چکیده ترویجی :

با توجه به ماموریت ترویج کشاورزی زمینه کاهش مصرف سموم در سطح مزارع، سنجش نگرش تولیدکنندگان کشاورزی در زمینه مصرف سموم در سطح مزارع مهم تلقی می¬شود. این تحقیق با هدف سنجش نگرش محیط زیستی برنج¬کاران در استفاده از سموم شیمیایی انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری 200 نفر از برنج¬کاران ساکن در دهستان اسفیورد- شورآب بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران بودند که 130 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬ها از پرسش¬نامه استفاده شد. اعتبار محتوایی ابزار گردآوری با نظر پانل متخصصان انجام شد و قابلیت اعتماد آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آن 0/71 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده-ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شد. یافته¬های پژوهش نشان داد کشاورزان از نگرش محیط¬ زیستی متوسط رو به بالا در زمینه کاهش مصرف سموم در مزرعه برخوردارند. نتایج همبستگی نشان داد میان تجربه کار کشاورزی، سن، درک اهمیت کنترل بیولوژیک و مشارکت در کلاس¬های ترویجی با میزان مصرف سموم در مزرعه همبستگی مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد اختلاف معنی¬داری بین نگرش محیط زیستی مصرف سموم بر حسب هزینه خرید سموم مصرفی در یک فصل زراعی وجود دارد. استمرار تشکیل کلاس¬های ترویجی با هدف ایجاد نگرش¬های مثبت¬ محیط زیستی کاهش مصرف سموم در کشاورزان از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها