راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی پسماند نهاده‌های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست شهرستان ساری

266/99 1399/11/15 مقالات علمی 72 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده ترویجی :

مطالعه حاضر با هدف شناسایی راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی پسماند نهاده های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در شهرستان ساری استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را 106 نفر از کارشناسان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست شهرستان تشکیل می دادند. گردآوری داده ها با روش سرشماری انجام شد و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان تأیید شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0/938 گزارش گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که راهکارها در پنج عامل دسته بندی شدند که راهکارهای آموزشی به عنوان اولین عامل 9/467 درصد از واریانس کل را تبیین می نماید. دومین عامل با نام راهکارهای سیاسی-اجتماعی 8/616درصد، سومین عامل با نام راهکارهای اقتصادی 7/066 درصد، چهارمین عامل با نام راهکارهای انگیزشی 6/915درصد و نهایتاً پنجمین عامل با نام راهکارهای فنی، توانست 6/81درصد از واریانس کل را تبیین نماید و پنج عامل مذکور در مجموع توانستند 38/873درصد از کل واریانس را تبیین کنند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها