رویکرد سیستمی خوراک بوم و استلزامات آن برای سیاستگذاری امنیت غذایی پایدار در راستای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

268/99 1399/11/15 مقالات علمی 72 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت-الگوی پایه پیشرفت

چکیده ترویجی :

در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاهی سیستمی برای تحقق امنیت غذایی از رهگذر توسعه پایدار بخش کشاورزی با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شود. روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق و به لحاظ ویژگی در نحوه جمع آوری اطلاعات در ارتباط با موضوع مورد نظر، توصیفی تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای، مقالات پژوهشی در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی و تعبیری از مقالات حوزه آموزشی مدیریت گرفته و اساس کار بر تحلیل و استنباط محقق و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که همه کشورها برای توسعه بخش کشاورزی مجموعه سیاست و برنامه راهبردی ای دارند که مبتنعی بر محورهای خاصی همانند توانمندسازی کشاورزان خرده پا و مزارع خانوادگی، حفظ محیط زیست، رشد کشاورزی تجاری پیشرو صادرات گرا و نظایر آن استوار است. مرور جایگاه بخش کشاورزی در برنامه های توسه ای کشور از یکسو نشان دهنده روند نزولی این جایگاه و پراکندگی، عدم انسجام و گسست رویکردهای حمایتی از بخش کشاورزی از دیگر سعو است. ایعن واقعیت بازتاب نبود یک ذهنیت راهبردی و بلندمدت نگر برای حمایت از بخش کشاورزی است. چنین رویه ای آشکارا با رویکرد راهبردی کشور در راستای ظرفیت سازی پایدار ملی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی که یکی از محورهای کلیدی آن تحقق امنیت غذایی برخاسته از یک کشاورزی توسعه یافته است، همسو نیست.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها