سازه های تعیین کننده پذیرش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه خوار در بین برنجکاران شهرستان ساری

269/99 1399/11/16 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

پانزدهمین همایش ملی برنج کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

چکیده ترویجی :

هدف این تحقیق معرفی و شناخت اهمیت هر کدام از سازه‌های تعیین‌کننده بر پذیرش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار با تأکید بر استفاده از زنبور تریکوگراما در بین برنجکاران شهرستان ساری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، که بر مبنای راهبرد پیمایش و به صورت تک مقطعی به انجام می‌رسد. از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. کلیه برنجکاران شهرستان ساری در سال زراعی 1391-1390 جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند که به روش فرمول کوکران تعداد 136 نفر به عنوان نمونه تعیین شده که از بین 26 روستا انتخاب شدند. متغیرهای این تحقیق از طریق تلفیق دو مدل پذیرش فن‌آوری و تئوری نشر نوآوری استخراج شدند، سپس برخی اصلاحات با توجه به زمینه این تحقیق و استفاده از نظرات تخصصی مروجان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری برای عملیاتی کردن آنها در حوزه این تحقیق یعنی پذیرش عملیات مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکوگراما علیه آفت کرم ساقه‌خوار برنج صورت گرفت. در این تحقیق یک مدل پذیرش فن‌آوری ارائه شد که در آن تأثیر سازه‌های «درک کشاورزان از مفید بودن روش‌های مبارزه بیولوژیک»، «درک کشاورزان از آسانی استفاده از روش‌های مبارزه بیولوژیک»، «سازگاری روش‌های مبارزه بیولوژیک با شرایط منطقه و کشاورزان»، «خودکارآمدی کشاورزان در استفاده از مبارزه بیولوژیک» و «حمایت‌های فنی و آموزشی» بر پذیرش مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از آماره‌های میانگین و انحراف و معیار و همچنین تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه‌بندی سازه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کشاورزان استفاده از روش‌های مبارزه بیولوژیک برای از بین بردن آفت کرم ساقه‌خوار را در قیاس با استفاده از سموم شیمیایی مفید‌تر ارزیابی می‌کنند (میانگین رتبه‌ای: 31/4). همچنین آنها استفاده از روش‌های مبارزه بیولوژیک را چندان پیچیده ارزیابی نمی‌کنند و درک کافی از سهولت استفاده از آنها را دارند (میانگین رتبه‌ای: 91/3). به علاوه کشاورزان سازگاری روش‌های مبارزه بیولوژیک با شرایط منطقه و مزرعه خود را بالا ارزیابی می‌کنند (میانگین رتبه‌ای: 86/3). همچنین نتایج حاکی از ضعف حمایت‌های فنی و آموزشی در این زمینه است (میانگین رتبه‌ای: 64/1) و بر همین اساس کشاورزان توانایی و کارآمدی خود را در استفاده از عملیات مبارزه بیولوژیک پایین ارزیابی می‌کنند (میانگین رتبه‌ای: 76/1) که لازم است حمایت‌های فنی و آموزشی تقویت شده تا کارآمدی کشاورزان نیز بهبود یابد. کلمات کلیدی: مبارزه بیولوژیکی، مدیریت تلفیقی آفات، پذیرش فن‌آوری، کشت برنج، شهرستان ساری.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها