موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار)

263/99 1399/11/15 مقالات علمی 67 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 2

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 12

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

چکیده ترویجی :

مبارزه بیولوژیک آفات به عنوان یکی از روش های کلیدی در مدیریت تلفیقی آفات شناخته شده است. هدف این تحقیق ارزیابی موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات در مزارع برنج است. در این تحقیق، داده ها به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 2100 کشاورز برنج کار تحت پوشش طرح های مبارزه بیولوژیک در 14 روستای شهرستان ساری در سال 1392 بودند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای با انتساب متناسب تعداد 138 نفر از کشاورزان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظرات کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری و گروهی از اساتید دانشگاهی تایید شد. پایایی پرسشنامه برای مقیاس اصلی پرسشنامه (موانع استفاده از مبارزه بیولوژیک) با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 تأیید شد. نتایج نشان داد کشاورزان بیشتر به مشکلات حمایتی و ترویجی از قبیل «عدم تحویل به موقع زنبور به کشاورزان» ، «هماهنگ نبودن گروه ترویج با بخش حفظ نباتات»، و مشکلات مهارتی «دشواری به دست آوردن پیک پرواز پروانه» اشاره کرده اند. نتایج تحلیل عاملی موانع نیز نشان داد که «ضعف خدمات حمایتی-ترویجی»، «ضعف امکانات فنی»، «مشکلات مهارتی» و «ناسازگاری محیطی» مجموعا 04/71 درصد واریانس مشکلات استفاده از مبارزه بیولوژیک را تبیین می کنند. در این زمینه نتایج آزمون های مقایسه ای نشان داد که جنسیت، سن، سابقه، تحصیلات، اندازه زمین، درآمد کشاورزی، داشتن اشتغال غیر کشاورزی، عضویت در نهادهای روستایی، شرکت در کلاس های ترویجی و تداوم روند پذیرش مبارزه بیولوژیک بر ادراک کشاورزان از مشکلات و موانع کاربرد روش های مبارزه بیولوژیک تأثیرگذار است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها