بررسی اثر تغییرات فصلی بر فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم ها در سه گونه مرکبات.

290/99 1399/12/05 مقالات علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

مجله علمی پژوهشی علوم زیستی دانشگاه زنجان

چکیده ترویجی :

چکیده: اندازه¬گیری سطوح¬آنتی¬اکسیدان¬ها در دما¬های مختلف (فصول مختلف)، شاخصی¬ برای ¬ ارزیابی ارقام و تبیین الگوی رفتاری آنها خواهد بود. در این پژوهش تغییرات ¬آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی برگهای سه گونه مرکبات شمال ایران درچهار فصل سال مورد بررسی قرارگرفت. برگهای نارنج، لیموشیرین و نارنگی ساتسوما (انشو) درماههای اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن بترتیب در دامنه¬های دمایی 15-12، 30-27، 18-15 و 5-2 درجه سانتی¬گراد برداشت شدند. سپس آنزیم¬های کاتالاز، پراکسیداز، آنتی-اکسیدان کل و نیز پروتئین کل آنها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که نمونه¬های فصل پائیز در هر سه گونه، میزان کاتالاز، پراکسیداز، ظرفیت آنتی¬اکسیدانی و پروتئین کل بالاتری نسبت به سایر فصول همان گونه¬ها دارد. سپس این شاخص¬ها سیر کاهشی را درفصل زمستان طی کرده و درفصل بهار مجددا سیر افزایشی نشان داد. نارنگی¬دارای بالاترین میزان آنزیم کاتالاز دربهمن ماه و مردادماه بود، ولی نارنج بالاترین میزان پروتئین کل را درآبان ماه و اردیبهشت ماه نشان داد. همچنین لیموشیرین بیشترین فعالیت پراکسیدازی و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی را طی سه فصل سال داشت.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها