تاثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج

345/99 1399/12/10 مقالات علمی 73 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایش مزرعه ای در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای تصادفی با دو عامل تاریخ نشاء در پنج سطح (20 و 30 فروردین و 10 و 20 و 30 اردیبهشت 1393) و ارتفاع برش در سه سطح (کف بر، 20 و 40 سانتی متر) با سه تکرار به اجرائ در آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت ده اردیبهشت با میانگین 3875/1 و ارتفاع برش چهل سانتی متر با میانگین 3238/1 کیلوگرم در بیش ترین و تاریخ کاشت (سی اردیبهشت) با میانگین 1173/4 و ارتفاع برش بیست سانتی متر با میانگین 2641 کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار عملکرد شلتوک را به خود اختصاص دادند. بنابراین تاریخ کاشت ده اردیبهشت حدود 40 سانتی متر را می توان برای ارقام کشت شده در منطقه مورد بررسی پیشنهاد نمود. این نتایج نشان داد در این ارتفاع برش، با توجه به معول بودن در منطقه، نه تنها از هزینه اضافی جهت کف بر نمودن ساقه می کاهد، بلکه احتمال دستیابی به عملکرد رتون را بیش تر خواهد نمود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها