نگرشی بر ارزشیابی مشارکتی روستایی

370/99 1399/12/13 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش ملی توسعه اقتصادی کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

چکیده ترویجی :

ارزیابی مشارکتی روستایی تکنیکی است برای جمع¬آوری اطلاعات بر مبنای اطلاعات جامعه و نیازهایشان که برای استفاده در برنامه¬های توسعه جامعه و سوادآموزی به کار می¬رود. اصطلاح ارزشیابی مشارکتی روستایی (PRA) در واقع حاوی روش¬های برانگیختن جوامع محلی در ارائه اطلاعات، نظام¬مند نمودن اطلاعات و نهایتا طراحی مدیریت¬های بهینه در محیط اطراف می¬باشد. از سوی دیگر فرآیند تغییرات اجتماعی، اختلاف طبقات سنی و سطح سواد در جوامع روستایی سبب شده است که نحوه مدیریت جمعی در روستاها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و فرهنگ¬های حاکم بر آنها تغییر یابد. لذا در راستای تنظیم مدیریتی که در برگیرنده مدیریت¬های مالی، اجتماعی و محیطی باشد، استفاده از روش¬های ارزیابی مشارکت روستایی راهکار عملی و منطقی خواهد بود. در حقیقت ارزیابی مشارکتی روستایی بیانگر مجموعه¬ای از راه¬ها و روش¬هایی است که مردم را قادر می¬سازد تا از طریق مشارکت مسائل خود را تجزیه و تحلیل کنند و نسبت به افزایش دانش خود در مورد زندگی و کارشان، چه در فکر و چه در عمل اقدام نمایند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه¬ای و با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک مکتوب تدوین شده است و تلاش دارد ضمن بیان جنبه¬های تئوری ارزیابی مشارکتی، به مقایسه میان این روش با سایر روش¬های متداول به کارگرفته شده به منظور گردآوری اطلاعات در حل مسائل و مشکلات روستایی بپردازد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها