اثرفتوپریود و رقابت بین گونه ای بر عملکرد و اجزای عملکردگلرنگ رقم محلی اصفهان

456/00 1400/02/16 مقالات علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

دانه های روغنی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

چکیده ترویجی :

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکردگلرنگ رقم محلی اصفهان انجام شد.بدین منظور، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باچهار تکراردرمزرعه پژوهشی دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان در سال 1391انجام شد.فاکتورهای آزمایشی شـامل تـاریخ کاشت (17فروردین، 6اردیبهشت و 29اردیبهشت) و تراکم بوته (15 ،40 ،65و 90بوته در مترمربـع) بودنـد. نتایج نشان داد،روند تغییرات تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق در تاریخ کاشتهای اول و دوم به وسیله معادله توانی توصیف شد.تعداد طبق در بوته در تاریخ کاشتهای اول و دوم بهترتیب بـا شـیب 79 0/ و 78 0/ کاهش یافت. همچنین تعداد دانه در طبق در تاریخ کاشتهای اول ودوم بهترتیب با شیب 0/30 و 0/26 کاهش یافت. در تاریخ کاشت سوم این اجزای عملکرد به صورت خطی و به ترتیب با شی0/030 و 0/15 کاهش یافتنـد. در تاریخ کاشت اول،عملکرد دانه در واحد سطح به صورت خطـی و بـا شـیب 1/03 کـاهش یافـت. در تـاریخ کاشتهای دوم و سوم روند تغییرات عملکرد به وسیله معادله درجه دوم توصیف شد .با توجه به این معـادلات، تراکم بوته مطلوب برای به دست آوردن حداکثر عملکرد دانه55/8 بوته در مترمربع برای تاریخ کاشـت دوم و 56/6 بوته در مترمربع برای تاریخ کاشت سوم تخمین زده شد

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها