اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

484/00 1400/03/22 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

روشهای آبیاری

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

علوم و مهندسی آبیاری

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی اثر اعمال کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L. )، آزمایشی در طی یک فصل زراعی و در دو چین اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کم آبیاری تنظیم شده در پنج سطح 100 (شاهد)، 85، 70، 55 و 40 درصد رطوبت قابل استفاده گیاه و آبیاری ناقص ریشه در سه سطح 70، 55 و 40درصد رطوبت قابل استفاده گیاه، در نظر گرفته شد. میزان آب آبیاری از طریق تفاوت رطوبت قبل آبیاری و ظرفیت زراعی در تیمار آبیاری شاهد محاسبه شد. رطوبت خاک با استفاده از دستگاه TDR اندازه گیری شد. بیشترین عملکرد خشک بوته و عملکرد اسانس، در چین اول به ترتیب در تیمار شاهد و 70 درصد آبیاری ناقص ریشه، به میزان 1942 و 67/23 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در چین دوم، عملکرد تر و خشک بوته تحت تاثیر اعمال تیمارهای کم آبیاری قرار نگرفت، در حالی که عملکرد اسانس و شاخص برداشت اسانس در تیمارهای آبیاری ناقص ریشه به صورت معنی داری افزایش یافت.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها