کارتابل من

بانک دانش

...
...
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 10, مورد 1 تا 25 از 246 مورد.
1 510/00 1400/05/09 بیماری انگلی توکسوپلاسموز و راههای انتقال آن رسانه ای
2 509/00 1400/05/09 مضرات سوزاندن کاه و کلش رسانه ای
3 502/00 1400/05/09 کاشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری رسانه ای
4 500/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات کنجد با کنجاله تخم پنبه بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی مقالات علمی
5 497/00 1400/04/17 اجرای آمایش سرزمین و فناوریهای نوین در کشاورزی پیشنهاد
6 496/00 1400/04/15 اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی مقالات علمی
7 495/00 1400/04/15 اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر عملکرد اردک پکین مقالات علمی
8 494/00 1400/04/15 اثر جیره های حاوی سیلاژ باگاس نیشکر بر عملکرد گوساله های پرواری بومی مازندران مقالات علمی
9 493/00 1400/04/10 حذف سود بانکی و بانک ها از سیستم تولید کشور پیشنهاد
10 492/00 1400/04/09 استفاده از پهباد در صنعت کشاورزی یافته های علمی
11 491/00 1400/04/07 بیمه محصولات کشاورزی رسانه ای
12 490/00 1400/04/06 بررسی تاثیر هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید پایان نامه
13 489/00 1400/04/05 نانوتکنولوژی در کشاورزی یافته های علمی
14 488/00 1400/04/05 Molecular Study of Benzimidazole Resistance in Teladorsagia circumcincta Isolated from Sheep in North of Iran مقالات علمی
15 487/00 1400/03/25 بررسی نقش تعاونی های جنگل نشین در ارتباط با احیاء جنگل/ مطالعه موردی در حوزه اداره کل منابع طبیعی/ آبخیز داری استان مازندران- ساری پایان نامه
16 486/00 1400/03/23 LABORATORY EVALUATION OF THE TOXICITY OF MINERAL OIL, DIAZINON, MALATHION AND CHLORPYRIFOS ON LADYBIRD, CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULSANT (COL.: COCCINELLIDAE) مقالات علمی
17 485/00 1400/03/22 The effect of deficit irrigation strategies on the efficiency from plant to the essential oil production in peppermint (Mentha piperita L.) مقالات علمی
18 484/00 1400/03/22 اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
19 483/00 1400/03/22 Effect of regulated deficit irrigation (RDI) on quantitative and qualitative traits of peppermint (mentha piperita l.) مقالات علمی
20 482/00 1400/03/22 بررسی تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
21 481/00 1400/03/22 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
22 480/00 1400/03/22 تاثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری تنظیم شده (RDI) و کم‌آبیاری بخشی ریشه (PRD)روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط مزرعه. پایان نامه
23 476/00 1400/03/19 گیاهان تصفیه کننده هوا(بخش دوم) یافته های علمی
24 475/00 1400/03/13 بررسی روابط همبستگی بین عملکرد دانه و برخی صفات مؤثر وابسته بر آن در لاینهای امیدبخشبرنج با استفاده از تجزیه علّیت مقالات علمی
25 474/00 1400/03/13 بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج مقالات علمی