ضد عفونی بذر برنج با قارچکش نوردوکس برای مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه

372/99 1399/12/13 طرح های اجرایی 72 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 1

جزییات طرح های اجرایی

حوزه دانش :

بیماری های گیاهی

محل انجام طرح/ پروژه :

استان مازندران ( شهرستان¬های بهشهر، ساری و آمل)

چکیده ترویجی :

بیماری پوسیدگی طوقه باعث کاهش قدرت جوانه‌زنی بذر، مرگ نشای برنج در خزانه، ایجاد بیماری‏ در مزرعه و کاهش عملکرد می¬شود. به منظور معرفی قارچ¬کش جدید با نقطه اثر متفاوت و سازگار با محیط زیست، پروژه تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور،معاونت مازندران اجرا گردید که منتج به ثبت موقت قارچ¬کش معدنی نوردوکس با دوز 130 گرم برای 100 کیلو گرم بذر برای ضد عفونی بذر برنج و مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه گردید. برای انتقال این یافته کاربردی، پروژه تحقیقی ترویجی در پنج روستای استان مازندران در سه شهرستان بهشهر، ساری و آمل با دو تیمار ضد عفونی بذر با قارچ¬کش نوردوکس به روش بذر مالی و روش رایج کشاورز (ضد عفونی با قارچکش کاربوکسین‌تیرام) اجرا گردید. پس از جوانه¬دار شدن بذرهای تیمار شده، هر کدام در کرت¬های مجزا پاشیده شد و مراحل نگهداری و مدیریت خزانه انجام شد. پرورش نشای برنج در ساری و بهشهر به روش ماشینی و در سینی نشا مطابق روش مرسوم انجام شد. چند روز قبل از انتقال نشا به زمین اصلی آماربرداری از نشاها با اندازه گیری تعداد نشای سالم، بیمار، مرده، طول ریشه، قد نشا، وزن تر و خشک ریشه و ساقه انجام گردید و نتایج با روش معمول کشاورز مقایسه شد. نتایج این پروژه تحقیقی‌ترویجی با نتایج پروژه تحقیقاتی مربوطه مطابقت داشت. مقایسه میانگین‌های مربوط به دو تیمار نشان داد که دو قارچکش نوردوکس و کاربوکسین‌تیرام (شاهد) از نظر تولید نشای سالم تاثیر یکسانی داشتند. اما نوردوکس از نظر صفات وزن تر و خشک ریشه و ساقه و همچنین طول ساقه تاثیر بهتری داشته و در گروه (a) قرار گرفت و رشد رویشی نشاهای تیمار نوردوکس، در مقایسه با شاهد بطور معنی‌داری بهتر بوده است.

مستندات اجرای طرح/پروژه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها