کاهش مصرف حشره‏ کش‏ ها علیه کرم ساقه خوار برنج با رویکرد زیست بوم سالم در شالیزارهای مازندران

373/99 1399/12/13 طرح های اجرایی 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات طرح های اجرایی

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انجام طرح/ پروژه :

استان مازندران، شهرستان‏های آمل، محمود آباد، بابل

چکیده ترویجی :

کرم ساقه خوار نواری از آفات اصلی برنج در شمال کشور می‏باشد. برای کنترل آن سالانه مقادیر قابل توجهی از حشره‏کش‏ها در زیست بوم شالیزار مصرف می‏شود. استفاده بی‏رویه از این ترکیبات موجب اتلاف هزینه، تخریب محیط زیست، به خطر افتادن سلامت بهره‏برداران و مصرف‏کنندگان خواهد شد. از این رو اعمال مدیریت صحیح انبوهی کرم ساقه خوار همراه با مصرف بهینه حشره‏کش‏ها با رویکرد زیست بوم شالیزار سالم ضروری است. این پروژه بر اساس نتایج یافته‏های تحقیقاتی قابل ترویج و با در نظر گرفتن تیمارهای بدون سم (مبارزه مکانیکی)، یک‏بار سم و دو بار سم در خزانه و زمین اصلی در شهرستان‏های آمل، بابل و محمودآباد در زمین زارعین استان مازندران انجام شد. مساحت هر تیمار در خزانه و زمین اصلی به ترتیب 50 و 2000 متر مربع در نظر گرفته شد. عملیات زراعی طبق توصیه فنی موسسه برنج انجام شد. بذر پاشی در خزانه و نشاکاری در زمین اصلی به ترتیب در فروردین و اردیبهشت‏ماه سال 1397 انجام شد. نمونه برداری در خزانه برای شمارش دستجات تخم بصورت تصادفی به تعداد 10 کادر 50×50 سانتی‏متر( 25/0 مترمربع) در هر کرت انجام شد. ولی در زمین اصلی در مرحله رویشی برای تعیین درصد مرگ جوانه مرکزی از هر کرت 40 بوته و در مرحله زایشی برای تعیین درصد خوشه‏های سفید شده 40 بوته دیگر شمارش شد. برای مقایسه عملکرد در مرحله رسیدگی محصول از متن هر کرت پنج مترمربع از بوته‏های برنج برداشت شد. داده‏های جمع‏آوری شده در قالب نرم افزار اکسل ثبت و به کمک نرم افزاری آماریSAS,9.1 تجزیه و تحلیل گردید. میانگین‏ها براساس آزمون چند دامنه‏ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی در خزانه از نظر تعداد توده تخم ساقه خوار اختلاف معنی‏دار مشاهده نشد. بین مکان‏های مورد مطالعه فقط از نظر درصد غلاف برگ آلوده و خوشه‏های سفید شده به ترتیب در سطح یک و پنج درصد معنی دار شد. کمترین درصد خوشه‏های سفید شده در شهرستان آمل ( 15/0% ) و بیشترین مقدار در شهرستان بابل به ترتیب (13/0%، 5/1%) برآورد شد. بین تیمارها از نظر روش‏های مختلف کنترل اختلاف معنی‏دارمشاهده نشد. این بررسی نشان داد که در مرحله خزانه و نسل اول آفت در زمین اصلی با انجام روش مکانیکی نیاز به کنترل شیمیایی نمی‏باشد. با توجه به کارایی روش کنترل مکانیکی در کاهش جمعیت ساقه خوار برنج، کندن چند مرحله‏ای پنجه‏های آلوده به عنوان یکی از روش‏های سازگار با محیط زیست قابل توصیه است.

مستندات اجرای طرح/پروژه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها