معرفی انجمن

انجمن خبرگی محور اصلی یک استراتژی مدیریت دانش موفق را تشکیل می‌دهد. اهمیت انجمن خبرگی حفظ نباتات به دلیل حضور استعدادهای متنوع در گرایشهای مختلف آن می باشد.با انطباق کامل بین دانشکاران این انجمن و نیازهای اساسی بهره برداران این بخش می توان به موفقیت دست پیدا کرد.

اجرای ماموریتهای ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشورشامل : 1-اجرای سیاست ها وخط مشی های سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژی ها و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی 2- اجرای برنامه های سازمانی، هدایت و نظارت بر عملیات پیشگیری و مهار آفات 3-اجرای برنامه ریزیهای انجام شده به منظور کاهش ضایعات ناشی از خسارت آفات بر محصـــولات کشاورزی و فرآورده های آنها

تسهیل­گری و راهبری دانش در حفظ نباتات - ایجاد بانک دانشی حفظ نباتات - تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده و دانش بنیان - ایجاد بورس دانشی در افق 1404

فعالیت های انجمن