معرفی انجمن

انجمن  خبرگی فناوری اطلاعات  بعنوان یک مجموعه غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) از عضویت و مشارکت فعال کلیه اساتید، دانشمندان، محققین، مدیران و کارشناسان خبره صنعت در حوزه ICT استقبال می نماید.
علاوه بر این دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می توانند در انجمن عضو شوند.
با توجه به اهداف انجمن، عضویت مؤسسات، شرکتها و دستگاههای اجرائی مرتبط با ICT بصورت عضو حقوقی امکان پذیر می باشد. اعضای انجمن بصورت وابسته و پیوسته تقسیم بندی می شوند.

• ایجاد ارتباط با پژوهشگران و افراد خبره در حوزه های مرتبط با فنّاوری اطلاعات (IT)، فنّاوری ارتباطات (CT) و فراهم نمودن زمینه های شناسایی و همکاری مشترک بین آنها
• همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام درجهت پیوند و همکاری دستگاههای اجرائی با مجموعه های علمی- تحقیقاتی.
• توسعه فرهنگ استفاده مطلوب از توانمندیهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات.
• ارزیابی وتحلیل عوامل رشد کشورهای مشابه دیگر و استفاده مطلوب از تجربیات دیگران در توسعه کشور درحوزه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

انجمن به منظور تحقق اهداف خود، برنامه های زیر را در اولویت فعالیتهایش قرار داده است.
• ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی در سطوح ملّی، منطقه ای و بین المللی.
• برگزاری همایشهای علمی درسطح ملّی، منطقه ای و بین المللی.
• ایجاد تسهیلات برای نشر نتایج آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مرتبط با نیازهای کشور درحوزه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات (انتشار کتب و نشریات علمی).
• برگزاری کارگاههای تخصصی درحوزه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

فعالیت های انجمن