معرفی انجمن

 

انجمن‌های خبرگی Communities of Practice (COP) متشکل از گروهی از افراد است که مسائل، دغدغه‌ها و علایق مشترک کاری دارند و طی جلساتی گرد هم می‌آیند و بر اساس تعامل با یکدیگر، دانش و تجارب خود را تعمیق می‌بخشند. این انجمن‌‌ها یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین شبکه‌های دانشی در سازمان هستند و به‌عنوان یکی از بهترین راهکارهای اشتراک دانش و تجربه در بین واحدها و دپارتمان‌های سازمان شناخته می‌‌شوند.

انجمن به منظور تحقق اهداف خود، برنامه های زیر را در اولویت فعالیتهایش قرار داده است.

ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی در سطوح ملّی، منطقه ای و بین المللی.

برگزاری همایشهای علمی درسطح ملّی، منطقه ای و بین المللی.

ایجاد تسهیلات برای نشر نتایج آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مرتبط با نیازهای کشور درحوزه مدیران

برگزاری کارگاههای تخصصی درحوزه مدیران.


فعالیت های انجمن