معرفی انجمن

ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران های تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران 

1:برنامه پذیرکردن مدیریت ریسک و بحران هریک از مخاطرات در بخش کشاورزی

 2:تقویت هماهنگی و انسجام درسیاست ها، برنامه ها، اقدامات و اولویت های مدیریت ریسک و بحران هریک از مخاطرات

3: ارجحیت پیشگیری و کاهش اثر خسارت زایی هریک از مخاطرات در بخش کشاورزی

4:ایجاد امکان پایش و ارزیابی مستمر عملکرد هر معاونت /سازمان در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات ذیربط

کاهش اثرات پدیده خشکسالی، سرمازدگی، آفات، امراض و سایر مخاطرات بخش کشاورزی در راستای پایداری امنیت غذایی کشور

تحقق سیاست های بخش کشاورزی از طریق ایجاد امنیت برای صاحبان سرمایه در شرایط بحرانی

ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی بهره برداران بخش کشاورزی با برقراری سیستم پایش خطر و هشدار

ارتقاء جایگاه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی با برقراری سیستم پایش، پیش آگاهی و هشدار

فعالیت های انجمن