معرفی انجمن

در جهان رقابتی، دانش به عنوان مهمترین و با ارزش ترین سرمایه سازمانی به حساب می آید. بهره وری در سازمان ها به توانایی مدیران در خلق دانش های جدید و ایجاد فعالیت های هوشمند بستگی دارد. در تغییرات سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عصر پسا تجدد، سازمان هایی موفق هستند که تمام تلاش خود را در درک و کاربرد دانش ضروری مدیریت کنند و سازمان مبتنی بر دانش ، یادگیری، نوآور و پویا پدید آورند. در مدیریت دانش تمرکز اصلی بر منابع موجود است. سازمان های موفق به دلیل ماهیت عملکردی خود در درک، خلق، اشاعه و تسهیم دانش می توانند بیشترین بهره را از مدیریت دانش ببرند. هدف اصلی مدیریت دانش گردآوری و آفرینش دانش و چگونگی بکارگیری آن در سطح راهبردی و عملیاتی است. تغییرات سریع تکنولوژی، فناوری های نوین و نوآوری های آموزشی، بستر و محیطی مطلوب و مناسب برای بروز خلاقیت و نوآوری در سازمانها ایجاد نموده است. نوآوری و خلق دانش جدید از مهمترین کارکردها و اهداف سازمان های موفق به شمار می آید. با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ها برای موفقیت بایستی تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرند.

ایجاد بستری مناسب برای تسهیم تجارب، آموخته ها در زمان مناسب به فرد مناسب

ایجاد نقشه دانش برای دانستن آنکه در مدیریت بحران "چه کسی چه چیزی می داند، چه کاری انجام می دهد و در کجا قرار دارد"

جلوگیری از خرید دانش های موجود و تکراری از داخل و خارج و جلوگیری از بروز خطا و اشتباهات مجدد

ایجاد بسته های دانش ارزشمند از انجام پروژه های سازمانی

ابقاء و جلو گیری از خروج دانش پیش از اینکه متخصصان از سازمان بروند یا بازنشسته شوند؛

شناسایی و توسعه توانمندیها و قابلیتهای افراد دانشی سازمان

بازیابی سریع‌تر اطلاعات و کیفیت بهتر اطلاعات

کاهش نسخه‌برداری و تکرار مثل «یک نسخه از واقعیت»؛

صرفه‌جویی یا آزادسازی زمان افراد حرفه‌ای پرمشغله؛

دسترسی به آخرین تفکر و رایج‌ترین دانش در سازمان

صرفه‌جویی هم در زمان افراد و هم در پردازش اطلاعات.

تصمیم گیری دقیق و صحیح در زمان مناسب

افزایش اثربخشی فرایندها

کاهش هزینه ، بهبود ، بهبود تصمیم گیری ، انعطاف پذیری بیشتر ، کاهش بار کاری ، افزایش بهره وری، بهبود انگیزه کارکنان

استقرار نظام جامع مدیریت دانش

ایجاد پایگاه جامع و به هنگام دانش

مدیریت دانش به سازمان یاری می کند که اطلاعات مهم را بیابد ، گزینش ، سازماندهی و منتشر کند

مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات ، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است.

مدیریت دانش ساختاری استاندارد به اطلاعات مورد نیاز در مواقع بحرانی ارائه خواهد داد که باعث می شود رهبران و مسئولان به دانش لازم در زمان و مکان مورد نیاز برای مقابله با بحران استفاده نمایند.

مدیریت دانش تولید، نشر، تبادل و بکارگیری دانش در بین کارکنان سازمان را به‌وسیله روش‌های مختلف، اندازه‌گیری و مورد ارزیابی قرار می دهد ، تا از این طریق بتوانیم راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنیم.

ایجاد ساختاری است ،که دانش ضمنی را به دانش صریح قابل انتقال به دیگران تبدیل می کند.

بهره برداری از دانش سازمان، در فرایندهای سازمانی، ارتقاء بهره وری و کیفیت خدمات را امکان پذیر می نماید.

مدیریت دانش با رویکرد سیستماتیک خلق ، دریافت ، سازماندهی ، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته در سازمان

فعالیت های انجمن