معرفی انجمن

دانش به عنوان یکی از عوامل غیرقابل تقلید و منحصربه فرد و به عنوان یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی پایدار در عصر دانش و اطلاعات به شمار میرود. یکی از مهمترین چالشهای سازمانها در محیط رقابتی، دانش و چگونگی مدیریت آن است.مدیریت دانش را به عنوان استراتژی آگاهانه برای به دست آوردن دانش مناسب، برای افراد مناسب، در زمان مناسب و کمک به افراد برای تسهیم و به کار گرفتن اطلاعات، تعریف میکنند. برخورداری از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری با اتکا بر منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در تولید ملی نیازمند تلاش جدی از جمله متخصصین و کارشناسان است. دستیابی به این مهم از طریق فراهم نمودن بستر مساعد برای ارائه مطالب علمی، پیشنهادهای فنی و ایده های مناسب در زمینه دام و طیور در ابعاد مختلف از جمله وظایف ذاتی سامانه مدیریت دانش می باشد. انجمن خبرگی علوم دامی با بهره گیری از توانایی علمی و تجربی افراد علاقه مند و فعال در این زمینه به منظور تقویت و استفاده بهتر از توانمندی افراد متخصص و انتقال دانش تشکیل می شود. 

 

  1. همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی در زمینه های اجرای طرح های پژوهشی
  2. استفاده از تجربه و ایده کارشناسان فعال و ایجاد تیم های مدیریت دانش و انجمن خبرگی فعال دام و طیور در سازمان
  3. ارزیابی توانایی علمی کارشناسان و شناسایی کارشناسان توانمند
  4. بکار گیری مدیریت دانش و تسهیم دانش جهت افزایش بهره­وری
  5. افزایش خلاقیت و نواوری در زمینه دام و طیور
  6. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت دامپروری
  7. ایجاد ارتباط با متخصصین در زمینه های مختلف
  8. بکارگیری جدیدترین مطالب علمی جهت افزایش کمیت و کیقیت محصولات دام و طیور
  9. تلاش در ارتقا سطح دانش فنی و تکنولوژی نوین صنعت دامپروری از طریق نواوری های علمی

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، مدیریت و انتقال دانش در زمینه دامپروری  را به عنوان راهکاری جهت ایجاد فرصتهای جدید، خلق ارزش برای بهره برداران، افزایش کمیت و کیفیت در تولید یا  بهبود عملکرد در دستور کار خود قرار می دهد.

فعالیت های انجمن