معرفی انجمن

تشکیل یک انجمن اصولا بمنظور رسیدن به اهداف مشخص در یک بخش از فعالیتهای در زمینه های مختلف میباشد. مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی با تشکیل انجمنهای مختلف در بخشهای تخصصی قصد انسجام و یکپارچگی این بخشها را دارد که یکی از انجمنها انجمن طیور میباشد. در انجمن طیوراز افراد تحصیل کرده و صاحب تجربه  در این بخش دعوت بعمل می آید تا ضمن ارائه تجربیات و علم خود در این بخش از تجربیات و علم افرد متخصص و صاحبنظر دراین بخش استفاده نماید.در این انجمن افراد میتوانند پرسشها و پاسخها در زمینه مورد نظر را مطرح نموده و به سوالات مطرح شده نیز پاسخ دهند. لذا این انجمن جایگاه مناسبی برای جمع آوری اطلاعات و تجربیات میباشدتا برای مسائل و مشکلات این بخش راهکار مناسب پیدا نمایند .

این انجمن دارای اهداف مختلف در این بخش میباشد از جمله جمع آوری علم و تجربیات افراد و ارائه مطالب بروز شده و نوآوریهای جدید و ...که میتواند مرجعی باشد برای افرادی که میخواهند اطلاعاتی در این زمینه کسب نمایند و بنوعی برای اجرای اهداف علمی خود نیاز به کسب علم و تجربه افراد صاحب نظردر این بخش رادارند.بنوعی میتوان اذعان نمود که با توجه به آماده بودن بستر برای این زمینه پیشرفت چشمگیری در آینده نزدیک خواهیم داشت.

با اجرای درست اهداف انجمن در آینده نزدیک شاهد گنجینه ایی ارزشمند از اطلاعات در این سامانه خواهیم بود که میتواند پاسخگوی نیاز اساسی این صنعت در کشور باشد که همانا علم و تجربیات گرد اوری شده توسط افراد عالم و با تجربه  این حرفه میباشد.

فعالیت های انجمن