معرفی انجمن

   ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره برداران بخش کشاورزی از مهمترین وظایف انجمن خبرگی ترویج واموزش کشاورزی می باشد.لذا این انجمن با ایجاد هماهنگی و ارتباط هرچه مؤثرتر با زیر بخش های اجرایی و بخش های تحقیقاتی، با به اشتراک گذاری راهبردهای جدیدترویجی نظیر سایت های جامع الگویی تولید، کانون های یادگیری ، سایت های IPM/FFS  و IPCM  ، روز و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی، جشنواره و نمایشگاه های ترویجی تخصصی ،مراسم انتخاب نمونه ها، بازدیدها و تورهای تخصصی داخلی و خارجی ،فن بازارو نوآوری کشاورزی ،آموزش های مهارتی ترویجی ،مزارع نمایشی ،نمایشگاه فروش مستقیم محصولات کشاورزی ،طرح های تحقیقی – ترویجی ،...  توسط فعالان این بخش اقدامموثری را در جهت افزایش ضریب پوشش فعالیت های ترویجی انجام دهد.

  توانمندسازینیرویانسانیتولیدکنندهوبهره بردار،تشکل هایمردمیوکارگزاراناجرایی

    بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی وشبکه ترویج در راستای انتقال دانش فنی به عرصه های تولیدی

 اجرا و پیاده ­سازی فعالیت ­ها و اقدامات ترویجی به شکل مشارکتی و تعاملی(با تاکید بر کانون­ های یادگیری و سایت­ های الگویی)

بهره ­برداری حداکثری از توان و ظرفیت جوامع محلی (مددکاران، تسهیل گران، رهبران محلی، کشاورزان پیشرو)

نیازسنجی ، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی ترویجی و مهارتی متناسب با نیازهای بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی

 تغییر بینش و رفتار بهره برداران از طریق الگو سازی روش های ترویجی مناسب

 

 ارتقا بهره وری در منابع و عوامل تولید کشاورزی

ارتقا دانش بینش و مهارت بهره برداران

اصلاح ساختاری و سازمانی در نظام ترویج با گرایش به بخش خصوصی

توسعه منابع انسانی و توانمندسازی فردی و سازمانی بهره برداران

دستیابی به نظام بهره برداری مناسب و پایدار

فعالیت های انجمن