حوزه دانش مدیریت و منابع انسانی

انجمن خبرگی اداری،مالی وپشتیبانی

 • موضوعات : 4
 • کاربر فعال : 9 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی حقوقی و قراردادها

 • موضوعات : 1
 • کاربر فعال : 1 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی مدیران

 • موضوعات : 2
 • کاربر فعال : 6 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی مدیریت دانش

 • موضوعات : 1
 • کاربر فعال : 2 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

اجرای مدیریت دانش

کمال مرتضی زاده 1399/12/12 2 نظر

 لطفا نظر خود را در مورد انواع دانش در سیستم موجود بیان کنید

توسعه پایدار کشاورزی

مدیر سامانه 1399/10/02 1 نظر

 از نظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد توسعه پایدار کشاورزی، الگویی از توسعه است که از زمین، آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند، از لحاظ زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از ...