زراعت چوب

209/99 1399/10/02 رسانه ای 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

درختان غیر مثمر

توضیحات :

همگام با طرح تنفس جنگل ، و به منظور تامین چوب برای کارخانه های تبدیلی، طرح زراعت چوب و کاشت درختان غیرمثمر توسط وزرات جهاد کشاورزی مطرح گردید که جهت آموزش نحوه کاشت و همچنین بسته های حمایتی دولت ، کلیپ فوق تهیه گردید.

واژگان کلیدی :

زراعت ,چوب, اقتصاد چوب

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

همگام با طرح تنفس جنگل ، و به منظور تامین چوب برای کارخانه های تبدیلی، طرح زراعت چوب و کاشت درختان غیرمثمر توسط وزرات جهاد کشاورزی مطرح گردید که جهت آموزش نحوه کاشت و همچنین بسته های حمایتی دولت ، کلیپ فوق تهیه گردید.

همرسانی

دیدگاه ها