بیماری فوزاریوم خوشه گندم

254/99 1399/10/20 دانش رسانه ای 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

زمینه :

غلات

توضیحات :

یماری بلایت (فوزاریوم) موجب سفید شدن خوشه پیش از رسیدن دانه، کاهش محصول و قوه نامیه بذر و کاهش کیفیت آرد گندم می‌شود.برای مبارزه با بیماری فوزاریوم خوشه در مرحله گلدهی از سموم قارچ کش فالکن به نسبت ۰.۷۵لیتر یا قارچ کش رکس ۲به میزان ۰.۵لیتر در هکتار استفاده کنند.

کلمه های کلیدی :

ف,گندم,بیماری فوزاریوم خوشه,سفید شدن خوشه کندم,گلدهی,قارچ کش

مستندات :

همرسانی

دیدگاه ها