ضدعفونی و سبک و سنگین کردن بذر برنج

282/99 1399/11/23 رسانه ای 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

بیماری های گیاهی

توضیحات :

با توجه به شیوع بیماریهای قارچی در برنج، بمنطور کاهش شدت بیماریها در خزانه و مزرعه و کاهش اثرات بیماریهای بذرزاد و خاک زاد، ضدعفونی بذر برنج با سموم قارچ کش ضروری میباشد.همچنین بدلیل وجود بذور شکسته و علفهای هرز ، سبک و سنگین بذر با آب نمک بمنظور داشتن گیاهچه های سالم و قوی مورد تاکید میباشد

واژگان کلیدی :

آب نمک,نوردوکس,ویتا واکس تیرام,بذر برنج

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

با توجه به شیوع بیماریهای قارچی در برنج، بمنطور کاهش شدت بیماریها در خزانه و مزرعه و کاهش اثرات بیماریهای بذرزاد و خاک زاد، ضدعفونی بذر برنج با سموم قارچ کش ضروری میباشد.همچنین بدلیل وجود بذور شکسته و علفهای هرز ، سبک و سنگین بذر با آب نمک بمنظور داشتن گیاهچه های سالم و قوی مورد تاکید میباشد

همرسانی

دیدگاه ها