جوانه زنی بذر برنج در سینی نشا

305/99 1399/12/09 رسانه ای 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 12

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

جوانه زنی یکنواخت و داشتن بذر با کیفیت بالا، تاثیر بسزایی برای رشد مطلوب در خزانه و سپس در زمین اصلی دارد.در این فیلم آموزشی کلیه نکات لازم از تهیه بذر مطلوب و نحوه هوادهی، روش صحیح تامین رطوبت، و نور و همچنین نحوه مبارزه با بیماریهای قارچی که هم در خاک و هم در بذر ممکنست، سبب خسارت شوند، آموزش داده شد.همچنین مشخصات یک سینی نشای با کیفیت و خاک مناسب جهت پرکردن سینی و کودهای شیمیایی و حیوانی لازم در هر سینی آموزش داده شد

واژگان کلیدی :

بذر برنح,سینی نشا,جوانه زنی

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

جوانه زنی یکنواخت و داشتن بذر با کیفیت بالا، تاثیر بسزایی برای رشد مطلوب در خزانه و سپس در زمین اصلی دارد.در این فیلم آموزشی کلیه نکات لازم از تهیه بذر مطلوب و نحوه هوادهی، روش صحیح تامین رطوبت، و نور و همچنین نحوه مبارزه با بیماریهای قارچی که هم در خاک و هم در بذر ممکنست، سبب خسارت شوند، آموزش داده شد.همچنین مشخصات یک سینی نشای با کیفیت و خاک مناسب جهت پرکردن سینی و کودهای شیمیایی و حیوانی لازم در هر سینی آموزش داده شد

همرسانی

دیدگاه ها