دوره مهارتی کاربرد پهپاد در کشاورزی در مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

361/99 1399/12/12 رسانه ای 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

غلات

توضیحات :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@

واژگان کلیدی :

دوره مهارتی,کاربرد پهپاد در کشاورزی,مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@

همرسانی

دیدگاه ها