توصیه فنی بذر گندم

375/99 1399/12/14 رسانه ای 57 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

توصیه های فنی بذر گندم از ضدعفونی تا کاشت در مزرعه با اجرای به زبان محلی در برنامه رادیویی صبح مازندران برای بهره برداران و کشاورزان گندم کار

واژگان کلیدی :

بذر گندم,ضدعفونی,مدیریت مزرعه

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

توصیه های فنی بذر گندم از ضدعفونی تا کاشت در مزرعه با اجرای به زبان محلی در برنامه رادیویی صبح مازندران برای بهره برداران و کشاورزان گندم کار

همرسانی

دیدگاه ها