قسمت پنجم از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج

381/99 1399/12/14 رسانه ای 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

غلات

توضیحات :

بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

واژگان کلیدی :

قسمت پنجم از مجموعه پنج قسمتی,پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج,مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

همرسانی

دیدگاه ها