آزمون خاک

403/99 1399/12/25 رسانه ای 66 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

توضیحات :

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی طی سالهای اخیر بین شالیکاران و کشاورزان افزایش یافته است. راهکاری که با انجام آن میتوان بامصرف بهینه کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش عملکرد، کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش هزینه های تولید را داشته باشیم انجام آزمون خاک می باشد.

واژگان کلیدی :

آزمون خاک ,مصرف بهینه کود شیمیایی

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی طی سالهای اخیر بین شالیکاران و کشاورزان افزایش یافته است. راهکاری که با انجام آن میتوان بامصرف بهینه کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش عملکرد، کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش هزینه های تولید را داشته باشیم انجام آزمون خاک می باشد.

همرسانی

دیدگاه ها