معیارهای انتخاب نهال مرکبات

410/99 1399/12/27 رسانه ای 56 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

توضیحات :

نحوه انتخاب نهال مرکبات عبارتند از : 1-بهترین نهال باید یکساله از زمان پیوند یا دوساله از موعد کاشت بذر در خزانه سن داشته ساله باشد 2- حداقل ارتفاع نهال 80سانتیمتر باشد 3-عاری از افات و بیماری باشد 4-نهال باید ظاهری صاف و کشیده داشته باشد5-فاصله محل پیوندک تا سطخ خاک 20سانتیمتر باشد

واژگان کلیدی :

مرکبات, نهال, معیار

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

نحوه انتخاب نهال مرکبات عبارتند از : 1-بهترین نهال باید یکساله از زمان پیوند یا دوساله از موعد کاشت بذر در خزانه سن داشته ساله باشد 2- حداقل ارتفاع نهال 80سانتیمتر باشد 3-عاری از افات و بیماری باشد 4-نهال باید ظاهری صاف و کشیده داشته باشد5-فاصله محل پیوندک تا سطخ خاک 20سانتیمتر باشد

همرسانی

دیدگاه ها