نحوه انتخاب نهال سیاه ریشه

411/99 1399/12/27 رسانه ای 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

میوه های هسته دار

توضیحات :

ایتم های نهال سیاه ریشه عبارتند از :1- سن نهال باید یکساله حداکثر دو ساله باشد 2-ارتفاع نهال باید 20-15سانتیمتر باشد 3-یایه نهال با اقلیم منطقه سازگاری داشته باشد 4-عاری از هر گونه افت و بیماری باشد.

واژگان کلیدی :

نهال, سیاه ریشه, انتخاب

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

ایتم های نهال سیاه ریشه عبارتند از :1- سن نهال باید یکساله حداکثر دو ساله باشد 2-ارتفاع نهال باید 20-15سانتیمتر باشد 3-یایه نهال با اقلیم منطقه سازگاری داشته باشد 4-عاری از هر گونه افت و بیماری باشد.

همرسانی

دیدگاه ها