معرفی پیوند اصله ای درختان

413/00 1400/01/02 رسانه ای 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

توضیحات :

معرفی پیوند اصله ای در درختان میوه : پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد،موضوع تجانس بین پایه و پیوند که از مسائل مهم پیوند زدن و یکی از شرایط لازم موفقیت در عمل پیوند می باشد کاملاً تجربی است .یعنی فقط عمل و ازمایش نشان می دهد که چه نوع گیاهی یانبات دیگر قابل پیوند کردن است.این روش عموماً برای درختانی که پوست آنها ضخیم است، به کار می رود. انواع روش پیوند : 1. پیوند شکافی 2. پیوند زبانه ای 3. پوند زنی تاجی 4. پیوند زنی سپری 5. پیوند زنی وصله ای پیوند در این فیلم ویدئویی یکی از روش های پیوند زدن درخت آموزش میدهد . پیوند وصله ای این روش بیشتر برای درختانی که پوست آن ها ضخیم است، به کار می رود و زمانی باید انجام شود که درخت پوست بدهد و گیاه رشد سریع داشته باشد. در کو پیوند وصله ای، یک قسمت از پوست پایه به صورت مربع مستطیل برداشته میشود و به جای آن، قسمتی به همان اندازه از پیوندک که یک جوانه داشته باشد، جایگزین می گردد. ابزار دو تیغه ویژه ای وجود دارد که اجرای این نوع کو پیوند را آسان می سازد. بهتر است جوانه پیوندک در محلی از پایه قرار گیرد که بین دو گره بوده و چوب صاف و بی گره داشته باشد. جوانه را باید در جای خود با لاستیک های ویژه کوپیوند یا ریسمانهای چسب دار محکم ساخت. انواع گوناگونی از کوپیوند وصله ای وجود دارد.این نوع پیوند درخت برای پایه‌های درختان گردو استفاده می شود. بهترین زمان برای انجام این پیوند در اواخر تابستان می باشد زیرا در این موقع پوست به راحتی از چوب جدا می شود و حداکثر بافت گیاهی نیز تشکیل می گردد.همچنین بهتر است برگ شاخه هایی که برای پیوندک انتخاب شده اند، دو هفته قبل از جدا شدن از پایه مادری از کنار دمبرگ قطع شوند، چون این عمل، تهیه و برداشت جوانه را آسان‌تر می سازد. پیونداصله ای زمانی اتفاق می افتد که لایه ی زردرنگی به صورت پوست بر روی شاخه های یک ساله وجود دارد که درحالت نارس بودن شاخه، با کشیدن انگشت به شاخه، جدا می شود.به عنوان مثال گفته می شود که بهترین زمان پیوند گردو زمانی است که، این لایه زردرنگ بر روی شاخه محکم شده و با کشیدن دست بر شاخه، از بین نرود.این لایه در حفظ دمای پیوندک نقش بسیاری دارد و در برابر گرمای تیرماه از تبخیر شدن آب و شیره نباتی پیوندک جلوگیری می کند.

واژگان کلیدی :

پیوند اصله ,روشهای پیوند درختان

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

معرفی پیوند اصله ای در درختان میوه : پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد،موضوع تجانس بین پایه و پیوند که از مسائل مهم پیوند زدن و یکی از شرایط لازم موفقیت در عمل پیوند می باشد کاملاً تجربی است .یعنی فقط عمل و ازمایش نشان می دهد که چه نوع گیاهی یانبات دیگر قابل پیوند کردن است.این روش عموماً برای درختانی که پوست آنها ضخیم است، به کار می رود. انواع روش پیوند : 1. پیوند شکافی 2. پیوند زبانه ای 3. پوند زنی تاجی 4. پیوند زنی سپری 5. پیوند زنی وصله ای پیوند در این فیلم ویدئویی یکی از روش های پیوند زدن درخت آموزش میدهد . پیوند وصله ای این روش بیشتر برای درختانی که پوست آن ها ضخیم است، به کار می رود و زمانی باید انجام شود که درخت پوست بدهد و گیاه رشد سریع داشته باشد. در کو پیوند وصله ای، یک قسمت از پوست پایه به صورت مربع مستطیل برداشته میشود و به جای آن، قسمتی به همان اندازه از پیوندک که یک جوانه داشته باشد، جایگزین می گردد. ابزار دو تیغه ویژه ای وجود دارد که اجرای این نوع کو پیوند را آسان می سازد. بهتر است جوانه پیوندک در محلی از پایه قرار گیرد که بین دو گره بوده و چوب صاف و بی گره داشته باشد. جوانه را باید در جای خود با لاستیک های ویژه کوپیوند یا ریسمانهای چسب دار محکم ساخت. انواع گوناگونی از کوپیوند وصله ای وجود دارد.این نوع پیوند درخت برای پایه‌های درختان گردو استفاده می شود. بهترین زمان برای انجام این پیوند در اواخر تابستان می باشد زیرا در این موقع پوست به راحتی از چوب جدا می شود و حداکثر بافت گیاهی نیز تشکیل می گردد.همچنین بهتر است برگ شاخه هایی که برای پیوندک انتخاب شده اند، دو هفته قبل از جدا شدن از پایه مادری از کنار دمبرگ قطع شوند، چون این عمل، تهیه و برداشت جوانه را آسان‌تر می سازد. پیونداصله ای زمانی اتفاق می افتد که لایه ی زردرنگی به صورت پوست بر روی شاخه های یک ساله وجود دارد که درحالت نارس بودن شاخه، با کشیدن انگشت به شاخه، جدا می شود.به عنوان مثال گفته می شود که بهترین زمان پیوند گردو زمانی است که، این لایه زردرنگ بر روی شاخه محکم شده و با کشیدن دست بر شاخه، از بین نرود.این لایه در حفظ دمای پیوندک نقش بسیاری دارد و در برابر گرمای تیرماه از تبخیر شدن آب و شیره نباتی پیوندک جلوگیری می کند.

همرسانی

دیدگاه ها