روشهای ردیابی مگس میوه مدیترانه در باغات

468/00 1400/03/02 رسانه ای 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

توضیحات :

بمنظور آشنایی باغداران با روشهای ردیابی مگس میوه جهت کنترل به موقع آین آفات در باغات مرکبات تهیه گردید.

واژگان کلیدی :

فرمون جنسی, بیولور, سراتراپ, سراتینکس, تله مکفیل

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

بمنظور آشنایی باغداران با روشهای ردیابی مگس میوه جهت کنترل به موقع آین آفات در باغات مرکبات تهیه گردید.

همرسانی

دیدگاه ها