مهدی جعفری کمانگر

  • 86

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
m1343jk@gmail.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مدیریت دولتی
1
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
3
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)