فاطمه مهرین فر

  • 97

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زراعت
5
تعداد فعالیت های دانشی
10
تعداد بازدید پروفایل
23
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)