فاطمه مهرین فر

  • 312

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
fatemehmehrinfar@yahoo.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زراعت
4
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
15
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (4)